Câu khẳng định trong tiếng Anh (Affirmative) – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Câu khẳng định là gì?

Câu trần thuật trong tiếng anh là câu dùng để truyền đạt thông tin hoặc tuyên bố một điều gì đó, thường kết thúc bằng dấu chấm. Câu trần thuật gồm 2 loại: câu khẳng định và câu phủ định. Về cơ bản, câu khẳng định (affirmative hay positive) được dùng để thể hiện, bộc lộ sự hợp lý, sự đúng đắn, sự thật của 1 câu nói.

2. Cấu trúc câu khẳng định:

a. Với to be:

S + be + O + …

Động từ To be có thể là was/were (ở quá khứ) hoặc am/is/are (ở hiện tại)

Ví dụ:

 • She is beautiful. (Cô ấy xinh ghê)
 • My mom was a teacher. (Mẹ tôi từng là một giáo viên)
 • The test is very difficult to me. (Bài kiểm tra quá khó đối với tôi)

b. Với động từ thường:

b.1. Các thì quá khứ dạng khẳng định:

– Quá khứ đơn: S + V2/-ed + (O) + …
– Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing + (O) + …
– Quá khứ hoàn thành: S + had + V3/-ed + (O) + …
– Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had + been + V-ing + (O)

Ví dụ:

 • She went to bed late yesterday.
  (Hôm qua cô ấy thức khuya)
 • They left just a minute ago.
  (Họ chỉ mới rời đi có một phút trước thôi)

 

 • While he was walking on the street, the car exploded.
  (Khi anh ta đang đi trên đường thì chiếc xe phát nổ)
 • At this time yesterday, my mom was cooking in the kitchen.
  (Vào giờ này hôm qua, mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp)

 

 • When Josh came, Miranda had stolen the key.
  (Khi Josh tới thì Miranda đã cuỗm mất cái chìa khoá)
 • People had walked from here to there before the car was invented.
  (Con người phải đi bộ từ nơi này đến nơi khác trước khi xe hơi được phát minh)

 

 • Although I had been waiting there for 3 hours, Julia didn’t come to see me for the last time.
  (Mặc dù tôi đã đợi ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ mà Julia vẫn không tới để gặp tôi lần cuối)
 • They had been eating instant noodles as breakfast for months before their father won a lottery.
  (Họ đã phải ăn sáng với mỳ gói hàng tháng trời trước khi cha họ trúng độc đắc)

 

b.2. Các thì hiện tại trong câu khẳng định:

– Hiện tại đơn: S + V/-s(-es) + (O) + …
– Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + V-ing + (O) + …
– Hiện tại hoàn thành: S + have/has + V3/-ed + (O) + …
– Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has + been + V-ing + (O) + …

Ví dụ:

 • walk to school every day.
  (Tôi đi bộ tới trường mỗi ngày)
 • He works as a doctor in 115 Hospital.
  (Anh ta làm bác sỹ ở bệnh viện 115)

 

 • You are standing on my place!
  (Anh đang đứng ngay trên chỗ của tôi đó)
 • Look! The baby is running towards his mother.
  (Nhìn kìa! Đứa trẻ đang chạy về phía mẹ nó)

 

 • have studied English since I was ten.
  (Tôi đã học tiếng anh từ năm lên 10)
 • Susan has worked in this school for 10 years.
  (Susan đã làm việc tại ngôi trường này trong 10 năm qua)
 • have been standing here for so long that my legs are freezing.
  (Tôi đã đứng ở chỗ này lâu đến mức chân tôi đông cứng lại rồi nè)

 


Câu nghi vấn trong tiếng anh, câu nghi vấn là gì


b.3. Các thì tương lai:

– Tương lai gần: S + be + going to + V(bare infinitive) + (O) + …
– Tương lai đơn: S + will + V (bare) + (O) + …
– Thì tương lai tiếp diễn: S + will + be + V-ing + (O) + …
– Tương lai hoàn thành: S + will + have + V3/-ed + (O) + …

Ví dụ:

 • I’m going to visit Dalat this summer.
  (Tôi sẽ đi Đà Lạt hè này)
 • He is going to close this shop because nobody comes here to buy things.
  (Anh ta sẽ đóng cửa hiệu bởi vì không có bóng khách nào tới mua đồ cả)
 • He will come here in a few minute.
  (Anh ta sẽ tới đây trong ít phút nữa)

 

 • They will receive the letter tomorrow.
  (Họ sẽ nhận được lá thư vào ngày mai)
 • By this time next month, I believe Thomas will be living in Czech.
  (Vào khoảng thời gian này tháng sau, tôi tin là Thomas đang ở CH Czech)
 • You will have done this task before your boss comes back.
  (Cô sẽ phải làm xong việc này trước khi sếp của cô quay về đó)

c. Với động từ khiếm khuyết:

S + modal verbs (động từ khiếm khuyết) + V(bare) + O + …

Modal verbs (động từ khiếm khuyết) là những động từ như: can-could, may-might, should, must, ought to, will-would, have/has to

Ví dụ:

 • can lift this suitcase.
  (Tôi có thể nâng cái vali này)
 • He worked so hard, he should take a rest.
  (Anh ta đã làm việc chăm chỉ rồi, anh ta nên nghỉ ngơi chút đi)
 • You must finish your exercises before I come back.
  (Con phải làm xong bài tập trước khi mẹ quay về đấy)

3. Cấu trúc chỉ sự đồng thuận

So, too, either, neither thể hiện sự đồng thuận của người nói về một sự việc nào đó.

a. So và Too

  SO TOO
Giống nhau Được dùng trong câu khẳng định tiếng anh, diễn tả tính giống nhau giữa các sự vật, sự việc mà người nói đề cập
Khác nhau Vị trí: so nằm ở đầu câu và cấu trúc câu phải thay đổi
Cấu trúc: So + V + S hoặc So + Auxiliary Verb + S.
Vị trí: too nằm ở cuối câu, cấu trúc câu không thay đổi,
Cấu trúc: S + V + O
Ví dụ – A: I use an iPhone 6.
– B: So do I.
– A: She loves cooking.
– B: I do, too.

b. Neither và either

  Either Neither
Giống nhau Cả hai được dùng trong câu phủ định, diễn tả tính giống nhau giữa các sự vật, sự việc mà người nói đề cập
Khác nhau Vị trí của either ở cuối câu, cấu trúc câu không thay đổi
Cấu trúc: S + Auxiliary + not + V + O
Vị trí của neither ở đầu câu và cấu trúc câu phải thay đổi,
Cấu trúc: Neither + auxiliary verb + S + …
Ví dụ – A: I can’t see the top of that building.
– B: I can’t either.
– A: You don’t work hard when I go out, Carol.
– B: Neither does Cindy!

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICW4oH2Ww

#caukhangđinh #caukhangđinhlagi #caukhangđinhtrongtienganh #Affirmative #5caukhangdinhtienganh #cauhoitrongcaukhangdinh #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *