Những mẫu câu thường dùng giao tiếp về bầu cử – Tiếng anh giao tiếp

25 Florida Election and Voting Myths Debunked

Video hội thoại mẫu giao tiếp về bầu cử – Tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp về bầu cử – Tiếng anh giao tiếp

 • He did not win his party’s nomination.

Ông ấy không thắng sự đề cử của đảng mình

 

 • Parker, the nominee of the Democratic party.

Parker, ứng cử viên của đảng dân chủ

 

 • Black voters made up 12 percent of the national electorate this year.

Người bỏ phiếu da màu chiếm 12% so với tỉ lệ cử tri cả nước

 

 • Candidate will have 60 delegates from that state.

Ứng cử viên sẽ có 60 đại diện từ Bang đó

 

 • US Election 2016: Moments when Clinton, Trump took a swing at each other.

Bầu cử Mỹ 2016: Khoảnh khắc khi Clinton, Trump thay đổi việc ủng hộ (một) đảng (cụ thể)  với nhau

 

 • The percentage of floating voters has declined from a high of 15% to 5 %.

Tỉ lệ người chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào đã giảm mạnh  từ 15% xuống còn 5%

 

 • The Government will roll out a programme of assistance for farmers in Portland and St. Thomas.

Chính phủ sẽ thực hiện một chương trình đặc biệt để giúp đỡ cho người nông dân ở Phần Lan và St. Thomas

 

 • Local elections will be held in September and October 2016.

Những lần bầu cử địa phương sẽ tổ chức vào tháng 9 và tháng 10 năm 2016

 

 • The Presidential-nominating Convention is an American invention.

Hội nghị bầu ra ứng cử viên cho chức tổng thức của mỗi đảng là một phát minh của Mỹ

 

 • The advantage of being a backbencher is that you can speak your mind.

Một lợi thế của việc trở thành một thành viên của quốc hội Anh là bạn có thể nói lên suy nghĩ của cá nhân

 

 • Hillary Clinton is fighting to maintain her lead in the polls as she has just recorded her lowest popularity ratings ever!

Hillary Clinton đang cố đấu tranh để duy trì vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử vì bà ấy vừa ghi nhận kết quả độ nổi tiếng đối với cử tri thấp nhất từ trước đến nay

 

 • If joined-up government did succeed in stopping repetition of the scandal of children, it would be a brave person who criticised it.

Nếu cả Chính phủ cùng thực hiện chính sách tạo nên sự thành công trong việc ngăn chặn sự tái diễn các bê bối đến trẻ em, thì người chỉ trích nó thực sự rất dũng cảm

 

 • 69% of Americans say big government is the biggest threat to the country in the future.

69% người Mỹ nói rằng chính quyền bao biện là lời đe doạ lớn nhất đến quốc gia trong tương lai

 

 • The U.S system of checks and balances is inefficient.

Hệ thống Mỹ về (hệ thống) việc phân chia quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ là không hiệu quả

 

 • The first dark horse candidate in American politics was James K. Polk

 

Ứng cử viên ít cơ hội đầu tiên trong chính trị Mỹ là James K. Polk

 

#Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Xem chi tiết: https://hochay.com/tieng-anh-giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-bau-cu-hoc-hay-607.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *